Belediye Meclisi Toplanıyor

Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı 3 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Saat: 14:00’de Konacık Mahallesi’nde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek toplantının gündem maddeleri şu şekilde;

Belediye Meclisi Toplanıyor

1- Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 2022/105 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonuna havale edilen, İlçedeki binaların enerji ihtiyacını güneşten sağlamak amacıyla, yürürlükteki ve plan çalışması devam eden uygulama imar planlarının plan hükümlerine, çatılarda güneş paneli kurulmasına yönelik hüküm eklenmesi teklifine ilişkin 27.07.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Bayındırlık Komisyonu) (Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu)

2- Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarih ve 2022/117 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçede yaygın olarak kullanılmaya başlanan, trafiğe tescilli, karavan tarzı “tinyhouse” olarak nitelendirilen bungalov tipi ev modellerinin kullanımlarına dair kriterlerin belirlenmesine ilişkin 27.07.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

3- Yalı Kıyı Kesimi l. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planındaki yaklaşık 28 dönümlük alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için, aynı Kanunun 10. maddesine göre Belediyenin 5 yıllık imar programına ek olarak konulması ve onaylanması hususunun görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)

 4- Konacık Mahallesi, tapunun 106 ada 4 parsel numarasında kayıtlı parselin batısındaki park alanına ilişkin hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
5- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediye müdürlükleri tarafından yapılan bazı ihalelerin sözleşme bedellerinin bütçede tahmin edilen ödeneklerden düşük ihale edilmesi sonucu artan ödeneklerin atıl kalmaması için, bütçe açığı olan Müdürlüklere ödenek aktarımı yapılmasının görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
6-Belediyenin devam etmekte olan yatırımlarının hızlandırılarak tamamlanması için, Belediye 2022 Mali yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan harcama birimlerinin bütçesine ek ödenek konulması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
7- Mülkiyeti Belediyeye ait, Karakaya Mahallesi 328 ada 13 parselde bulunan 562 m²’lik taşınmazın, “Gümüşlük Arıtma Tesisinin Deşarj Noktası” olarak kullanılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine istinaden, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrine ilişkin talebin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
8- Bodrum Belediye Başkanlığı sorumluluğunda bulunan alanların imar planlarına göre uygun hale getirilmesi ve Bodrum Belediyesinin yatırımları kapsamında uygulamaların yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesi gereği beş yıllık imar programı kapsamında onaylanmasına ilişkin alınan 06.03.2020 tarih ve 2020-38 sayılı Meclis kararına, Kumbahçe Mahallesi, 695 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırma işleminin eklenmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
9- Mumcular Mahallesi Merkezinde bulunan, ses ve gürültü kirliliği yaratan işyerlerinin, Yeniköy (Karaova) Mahallesi Pazarardı Mevkiinde kurulan ve bünyesindeki 51 (ellibir) adet işyerine yapı kullanma izin belgesi alan S.S. Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi dükkanlarına taşınması teklifinin görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü)
 
10- 07 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a istinaden, Belediyede 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
 
11- Belediye Etüt Proje Müdürlüğünce mimari projeleri tamamlanan, Bitez Mahallesi 331 ada 3 parsel üzerinde yapılması planlanan cemevi ile kültürel ve sosyal tesis yapımı işinin,  bir mali yıl içerisinde tamamlanması mümkün olmadığından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 67. maddeleri gereğince gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi. (Etüt Proje Müdürlüğü)
 
12- İlçede gastronomi ile ilgili ihtiyaçların tek bir çatı altında toplanması, yönetilmesi, gastronomi kimliği yaratılması, yöresel ürünlerin kullanılması, gastronomi turizmine katkı sağlanması ve gastronomi ile ilgili eğitim faaliyetlerinin icrası amacıyla, Müsgebi Mahallesinde Bodrum Gastronomi Akademisi kurulması için Başkent Üniversitesi ile Bodrum Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine göre ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi, bunun için protokol yapmak üzere, aynı Kanunun 38/g maddesine istinaden Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. (Etüt Proje Müdürlüğü)