TOPRAĞIN DİLİYLE BODRUM…

Turgutreis Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Etkinlikleri çerçevesinde...

TOPRAĞIN DİLİYLE BODRUM…
Turgutreis Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Etkinlikleri çerçevesinde oluşturulan ve farklı konu başlıklarından oluşan Konferanslar Serisi devam ediyor.

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Güner “Coğrafi Açıdan Bodrum İlçesi Yer Adları” konferansıyla; yer adlarının hem ait oldukları yerlerin farklı özelliklerini anlatılabilmesi, hem de yerlerin kolayca tanınıp ifade edilebilmesinin bir ülkenin en büyük kültürel değerinin olduğunu ve bunu titizlikle korunmasının önemini anlattı.

Bodrum Yarımadasının konumunun, ikliminin, bitki örtüsünün, ekonomisinin coğrafi özelliklerini, antik çağdan günümüze Bodrum ve Beldelerinin adlarının doğuşunu ve gelişimini anlatan Prof. Dr. Güner, dinleyicileri birbirinden güzel fotoğraflar ve mitolojik hikayeler eşliğinde tarih yolculuğuna çıkardı.

Prof. Dr. Güner çalışmalarının 45 mahalle, 19 köy, 10 belde ve Bodrum ilçe merkezi ile 1/25.000 ölçekli haritaların Bodrum İlçesi’ni içine alan paftalarından kaydettiği mevki, dağ, burun, koy ve ada adlarından oluşan yaklaşık 450 yer adını kapsadığını dile getirdi.

Prof. Dr. Güner konferansta yaptığı sunumda şunları söyledi;

“Günümüzde Gündoğan Beldesi’ndeki Peynir Çiçeği Mağarası’nda bulunan izler, Bodrum Yarımadası’nın yerleşme tarihini 7000 yıl kadar geriye götürmektedir. Yarımadadaki buluntular, yörenin yüzyıllar boyunca Ege adalarından kaynaklanan çeşitli istilalara uğradığını, farklı uygarlıkların da birbirini izlediğini işaret etmektedir. Günümüzde Aydın ve Muğla illerinin büyük bölümü ile Denizli İli’nin batı ucunu kapsayan bölgeye Antikçağ’da Karia deniliyordu. Bodrum Yarımadası ise bu bölgenin batısında yer almaktadır. Bölge adını Anadolu’nun yerli halkı Kar’lardan alır. Bodrum adının nereden geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, Bodrum, isminin günümüze kadar korunan tek yer olma özelliğine sahiptir. Bodrum şehrinin bu adını, Ortaçağ’da şövalyeler tarikatı üyelerince kurulmuş kalenin (St. Peter yani Ermiş Petros Kalesi) adıyla bağlantılı olarak Peter/Petros Yeri anlamındaki Latince Petronium sözünden aldığı söylenmektedir. Daha sonra ülkeyi fetheden Osmanlılar bu Petronium terimini Petrum olarak telaffuz etmişlerdir. Müneccimbaşı 1522’de Bodrum Kalesi’nin zaptı olayını yazarken, Bodrum’a Petrum demiş, yani Peterum diye göstermiştir. 1521 tarihli Denizcilik Kitabı’nda Piri Reis, Petrum şehrini Bodurum olarak adlandırmıştır. Bundan sonra şehrin ismi Bodrum olmuştur” dedi.

Güner’e göre ise Bodrum isminin kökenine ilişkin varsayımlar arasında, hipodrum kelimesinin zamanla ses değişimine uğrayarak Bodrum haline dönüştüğü şeklindeki görüş daha ağır basıyor.

Turgutreis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, Başkan Vekili Funda Akçalı, Meclis Üyesi Avni Caner, Birim Amirleri ve Yarımada halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen konferansta dinleyiciler sorduğu sorularla Bodrum Yarımadası yer adlarının tarihsel gelişimi hakkında zengin bilgi hazinesine sahip oldular.

Turgutreis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk ve Başkan Vekili Funda Akçalı’nın Prof. Dr. İbrahim Güner ‘e teşekkür plaketini vermesiyle konferans son buldu.