YALIKAVAK'IN 1/25.000'LİK PLANI İPTAL!..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 07.02.2013 tarihinde onaylanan Bodrum Yalıkavak...

YALIKAVAK'IN 1/25.000'LİK PLANI İPTAL!..
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 07.02.2013 tarihinde onaylanan Bodrum Yalıkavak Beldesi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali için, TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi tarafından, Muğla 2.İdare Mahkemesi’nde Bakanlık aleyhine açılan davada, mahkeme ‘dava konusu işlemin iptaline’ karar verildi. Konu ile ilgili karar taraflara 23 Aralık'ta tebliğ edildi.


TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu adına İsmet Şahin tarafından konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Şahin'in açıklamasında davanın açılma gerekçeleri detaylı olarak sıralanarak, Yalıkavak için yapılan 1/25.000'lik planın, 2011 yılında onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000'lik Aydın-Denizli-Muğla Çevre Düzeni Palnına aykırı olduğu vurgulandı. İptali istenen 1/25.000 plana yönelik teknik ayrıntıların detaylı olarak dile getirildiği açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi;

"Planın Bakanlıkça aylardır onaylanmayı beklerken, bütüncül plandan uzak ve parçacıl olarak sadece bir yerleşmeyi kapsayan, kamu yararı taşımayan tamamen ranta yönelik olarak onaylanmasının mevzuata ve hukuka aykırı olduğu, üst ölçekli plan kararları çerçevesinde Muğla ilinin bütüncül olarak hazırlanan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının onayı beklenirken, parçacı bir şekilde Yalıkavak Beldesinin planının onaylandığı, planın yürürlükteki üst ölçekli planla uyumsuz, plan kararları ve plan hükümlerinin (emsaller, yapılaşma koşulları, ifraz koşulları vs.) üretildiği gerekçeleriyle bu nedenle planın ilgili mevzuatta ve hukuka ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyulmadığı kamu kurum ve kuruluşlarının olumlu görüşünün alınmadığı ileri sürülerek iptali istemiyle dava açılmıştır” denildi.

İsmet Şahin karara bağlanan davada alınan kararı ise “Açılan dava sonucunda Mahkemenin kararı ile; dava konusu Muğla-Bodrum-Yalıkavak Beldesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının üst ölçekli plana, imar mevzuatına, planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılarak iptal edilmiştir” ifadeleriyle değerlendirdi.

Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği gerekçeli kararında ise şu ifadeler yer aldı:

"Muğla 2. İdare Mahkemesi bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş, davalı idare tarafından arazi kodlanmasının esas jeofizik etüt raporuna yönelik ihtiraz hakkı bulunarak bunun dışındaki itirazlar bilirkişi raporuna kusurlandırıcı nitelikte görülmemiştir. Bu durumda uyuşmazlık konusu 1/25.000 ölçekli planın plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik dikkate alınmadan hazırlandığı, topoğrafya doğal bitki örtüsü, flora ve fauna özelliklerinin korunabilmesi için düşük yoğunlukta da olsa yapılaşma faaliyetlerinden korunması gereken ekolojik tarım alanı olarak yapılaşmaya açıldığı, üst ölçekli planda büyük kentsel yeşil alan olarak planlanan Tilkicik Burnu ve Azmak tepenin güneyindeki alanların dava konusu çevre düzeni planında turizm alanı ve kentsel yerleşme alanı olarak planlanmış bazı alanların dava konusu çevre düzeni planında turizm alanı ve kentsel yerleşme alanı olarak planlandığı, üst ölçekli plana aykırı olarak mera alanı, makilik fundalık alan ve tarım alanı olarak planladığı işlevsel bütünlük gösteren Turizm merkezi sınırının bütününü kapsamadığı ve plan hükümlerinin birbiri ile çeliştiği dikkate alındığında dava konusu 1/25.000 ölçekli planın üst ölçekli plana, imar mevzuatına planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin ve 750 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine ve 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 12.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi."