Meclis, 16 Maddeyle Toplanıyor

Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi, 5 Ekim Çarşamba günü saat:14:00’de Konacık Mahallesinde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Meclis, 16 Maddeyle Toplanıyor

Toplantıda görüşülecek 16 gündem maddesi şu şekilde;

1. Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2022-2023 Eğitim  Öğretim yılında yapılacak olan tahsil yardımı miktarının belirlenmesine ilişkin, 09/09/2022 tarih ve 2022/13 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. (Plan ve Bütçe Komisyonu)

2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Altyapı, İçme Suyu ve Sel Baskınları Araştırma Tespit Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

4. 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliklerin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

5. Belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan Genel İdari Hizmetler Sınıfında 7785 Unvan Kodlu 5. Derece Tahsildar kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında 8500 Unvan  Kodlu 1. derece Mühendis kadrosuyla değiştirilmesi ve ihdas edilen 8500 Unvan Kodlu 1. derece Mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli Mühendis çalıştırılacağından, ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

6. Yalıkavak Mahallesinde bulunan, 6846. Sokak isminin “Dinç Sokak” olarak değiştirilmesine ilişkin alınan 23.09.2022 tarih ve 2022/24 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

7. Eskiçeşme Mahallesinde bulunan, 1550. Sokak isminin “Ahmet Poyraz Sokak” olarak değiştirilmesine ilişkin alınan 23.09.2022 tarih ve 2022/25 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

8. Turgutreis Mahallesinde bulunan, 4102. Sokak isminin “Alaeddin Yavaşça Sokak” olarak değiştirilmesine ilişkin alınan 23.09.2022 tarih ve 2022/27 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

9. Umurca Mahallesi, 2012. Sokakta bulunan parka “Ayşe Dudu- Mehmet Karasu Parkı” isminin verilmesine ilişkin alınan 23.09.2022 tarih ve 2022/28 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

10. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Etüt Proje Müdürlüğünün 2022 Gider Bütçesinde yer alan 06.1.7.90 “Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri” tertibinden 5.000.000,00-TL alınarak, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde ihtiyaç görülen 6 adet bütçe kalemine ödenek aktarımı yapılmasının görüşülmesi.(Destek  Hizmetleri Müdürlüğü)

11. Mumcular Mahallesi, Gökyer Mevkiinde, tapunun N19-D-14-D-3-A Pafta, 427 ada 5 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyeye ait olan arsa niteliğindeki 934,54 m² lik taşınmaz üzerine yapılacak olan Gündüz Bakım Evi yapımına ilişkin olarak Nazmi Canbaz isimli şahsın şartlı bağış talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “g” bendine istinaden görüşülmesi. (Etüt Proje Müdürlüğü)

12. Gıda Bankacılığı Sistemi Projesi kapsamında Bodrum Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Bodrum Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesine göre ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi, bunun için protokol yapmak üzere, aynı Kanunun 38/g maddesine istinaden Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

13. Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)

14. Bodrum Belediyesi 2023 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

15. Bodrum Belediyesi 2023 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

16. Bodrum Belediyesi 2023 Yılı Performans Programının görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)