Plan Değişikliği Durduruldu

Bodrum’da özelleştirme ile satışa çıkarılan alanlardaki imar planı değişikliğine karşı açılan davada yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Plan Değişikliği Durduruldu

Ortakent Mahallesi'nde Ali Kelle Ormanı Mevkii'ndeki 1.1 milyon metrekarelik 3. Derece Doğal Sit Olarak tescillenen hazine arazisi, 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılmış, buradaki taşınmazların özelleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verilmişti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) bir milyon metrekare alanın nazım ve imar planı değişikliklerine onay vermişti. 

Bodrum Belediye Başkanlığı ve TMMOB tarafından Danıştay 6. Daire’ye açılan davada; Ortakent Mahallesi, 353 ada 15, 60, 61, 62, 64, 116, 134, 135, 137 sayılı parsellere yönelik 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına ilişkin 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 20.08.2020 tarihli, 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edildi.

Bodrum Belediyesi ve TMMOB tarafından açılan davada alanda 3 adet tescilli anıt yapı bulunduğu, davaya konu parsellerin halihazırda Maliye Hazinesine kayıtlı ve kamu elinde olduğu ve korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli olduğu halde yapılaşmaya açılarak özelleştirilecek olmasının 2863 sayılı Kanuna aykırı olduğu, çevre düzeni planı değişikliği işleminin çevre ve imar bütünlüğünü bozduğu, hukuka ve kamu yararına uyarlılık bulunmadığı, davaya konu nazım imar planlarında ise nüfus projeksiyonlarının bulunmadığı, bu eksikliğin İmar Kanununda yapılan nazım imar planı tanımına aykırılık yarattığı, dava konusu alanda asgari 3 bin 500 kişi kalıcı nüfus öngörülebileceği, bu gelişmenin mahallenin sosyal ve ekonomik yapısını ciddi ölçüde etkileyeceği, Ortakent Mahallesinde bir nüfus patlaması yaşanacağı gibi nedenler ileri sürülerek davaya konu işlemin iptali istenildi. 

Davada Danıştay 6. Daire tarafından verilen kararda dava konusu işlemdeki plan değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmadığı, hukuka aykırı imar planlarının uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğacağı sonucuna ulaşılarak yürütmenin durdurulmasına karar verildi. 

BAŞKAN ARAS, “BODRUM’A RANT GÖZÜYLE BAKILMAMALI”

Bu süreçte duyarlılık gösteren Bodrum Kent Konseyi, TMMOB, diğer ilgili tüm STK, Dernek, siyasi parti temsilcileri ve çevre gönüllüsü vatandaşlara teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan ve yüzölçümü toplamı 1.102.309,61 metrekare olan araziye ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan plan değişikliklerinin 5 Ekim 2020 tarihinde askıdan inerek yürürlüğe girmesinin ardından hukuki mücadelemizi başlatmıştık. 6 Ekim 2020 tarihinde Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle de davamızı açmıştık. Planlarda yapılan değişiklilerle kentin nefes aldığı önemli alanlardan biri konut, ticaret ve turizm alanına dönüştürülecekti. Doğal, tarihi ve kültürel zenginliği ile 3500 yıllık bir geçmişe sahip Bodrum’da tüm paydaşlarımızla bu kenti korumaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bodrum'un bir rant alanı olarak değil korunacak bir dünya mirası olarak görülmesi gerekiyor.”
 

Muhabir: Hamdi Yörür