Tesis Uygulama Yönetmeliği İptal!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği'nin yürütmesi, Danıştay 6. İdare mahkemesi tarafından durduruldu.

Tesis Uygulama Yönetmeliği İptal!

Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla turizm tesislerinin yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek için 06 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği’ne Danıştay tarafından iptal kararı verildi.

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) aracılığıyla açılan davayı değerlendiren mahkeme; yönetmeliğin yetki yönünden hukuka aykırı olması, sadece dört ve beş yıldızlı otel ve tatil köylerinin yapılaşma haklarını artırmak amacını taşıması, yargı kararlarına aykırı olması gibi nedenlerle açılan davada, yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

Yönetmelik sadece 4 ve 5 yıldızlı otellerin yapılaşma hakkını attırıyor!..

Yönetmeliğin dayanağı olarak gösterilen 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapı ve yapılaşma koşullarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair herhangi bir hüküm yer almaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm tesislerinin imar koşullarını düzenleme yetkisinin olmaması, her türlü yapıya ilişkin plan ve yapılaşma koşullarının İmar Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkarılan yönetmeliklerle belirlenmesi gerekliliği, Yönetmeliğin yetki yönünden hukuka aykırı olması, Yönetmeliğin sadece dört ve beş yıldızlı otel ve tatil köylerinin yapılaşma haklarını artırmak amacını taşıması, yargı kararlarına aykırı olması nedeniyle açılan davada; yönetmeliğin iptal kararı alındı.

Yapı, yapılaşma ve projelendirme ile ilgili yetkisi yok!..

Danıştay 6. Dairesi; “Davalı idare tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkili olan Bakanlık tarafından bu görev, yetki ve sorumluluk kapsamında turizm tesislerinin niteliklerinin artırılması için genel düzenleyici bir yönetmeliğin çıkarılabileceği ileri sürülmekte ise de; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesinde davalı idareye verilen yetkinin plân yapmak, yaptırmak, resen onaylamak ve tadil etmekle sınırlı olduğu, turizm tesislerinin yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda bir yetkinin de tanınmadığı; bu itibarla dava konusu Yönetmelikte yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.