Yalıkavak Planları 3. Kez İptal Oldu

Yalıkavak Mahallesi'nin yıllardır yılan hikayesine dönen İmar Planlarında bir gelişme daha yaşandı. Yalıkavak Mahallesinin daha önce idare mahkemesi tarafından durdurulup, Danıştay tarafından iptal edilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli uygulama planları ile ilgili davada, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından 3. kez iptal kararı verildi.

Yalıkavak Planları 3. Kez İptal Oldu

Muğla Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davanın ardından Yalıkavak Mahallesi’nin imar planları 3. kez iptal oldu. Mahkeme, 2013 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli planın üst ölçekli 1/100.000’lik plana aykırı olduğu, 1000’lik ve 5000’lik planların da 1/25000 plana göre yapıldığı gerekçesiyle planların iptaline karar verdi. Daha önce 2 kez Danıştay’dan dönen iptal kararı, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından 3’üncü kez verilmiş oldu. 

Muğla Şehir Plancıları Odası tarafından 20 Ağustos 2014 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının; Çevre ve Orman Bakanlığınca 9 Mart 2011 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 7 Şubat 2013 tarih ve 2359 sayı onaylı Muğla- Bodrum - Yalıkavak beldesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na açılan davada plan değişikliklerinin çok önemli deniz ve kara ekosistemleriyle, çok zengin bir orman flora ve fauna, birinci sınıf tarım arazileri, Akdeniz Foku yaşam alanları, yöreye özgü zeytinlikler, mandalina bahçeleri vb. birçok değeri yok edecek nitelikte olduğu, bölgenin doğal özellikleri gereği turizm bölgesi ilan edilmesinin BERN Sözleşmesi(Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma )ne de aykırı olduğu, bölgedeki mevcut tesislere su yetmediğinden izinsiz artezyen kuyulardan emniyetli verim haddini aşar su çekilip satılması nedeniyle yarımadada yer altı sularının kıyılardan karaya doğru tuzlanmaya başladığı ve bölgenin yeraltı sularının korunması için tüm yarımadanın DSİ tarafından kapalı bölge ilan edildiği, Büyük golf alanlarının planlara yerleştirilmiş olması ve ucuz turizm anlayışıyla çok fazla insanın bölgeye gelmesi sonucu mevcut su sıkıntısının çok daha fazla artacağı ve bölgeyi kısa zaman sonra susuz bir alana dönüştüreceği, planın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin usul ve esaslarına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyulmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünün alınmadığı, 1/100.000 ölçekli plan görüşlerinin plan altlığında yer aldığı ileri sürülerek iptali istendi. 

Dava, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde karara bağlanarak dava konusu planlar iptal edildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Uyuşmazlık konusu 1/25000 ölçekli planın, Plan Yapımına Alt Esaslara Dair Yönetmelik dikkate alınmadan hazırlandığı, topografya, doğal bitki örtüsü, flora ve fauna özelliklerinin korunabilmesi için düşük yoğunlukta da olsa yapılaşma faaliyetlerinden korunması gereken alanların ekolojik tarım alanı olarak yapılaşmaya açıldığı, üst ölçekli planda büyük kentsel yeşil alan olarak planlanan Tilkicik Burnu ve Azmak tepenin güneyindeki alanların, dava konusu çevre düzeni planında turizm alanı ve kentsel yerleşme alanı olarak planlandığı, üst ölçekli plana aykırı olarak mera alanı, makilik fundalık alan ve tarım alanı olarak planlanmış bazı alanların, dava konusu çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olarak planladığı, işlevsel bütünlük gösteren Turizm Merkezi Sınırının bütününü kapsamadığı ve plan hükümlerinin birbiri ile çeliştiği dikkate alındığında, dava konusu 1/25000 ölçekli planın üst ölçekli plana, imar mevzuatına, planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı soncuna varılmaktadır. 

Bu durumda; dava konusu planların Mahkememizin 29/09/2022 tarih ve E:2022/666, K:2022/1149 sayılı kararı uyarınca iptal edilen 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı, ilke ve kararlarına paralel kullanım ve düzenlemeler getirdiği, bu itibarla çevre düzeni planında belirlenen hukuka aykırılıkların dava konusu planı da etkiler nitelikte olduğu anlaşıldığından, dava konusu 25/10/2013 tarihinde Bakanlık Makamı'nın 16516 sayılı Olurları ile onaylanan Muğla-Bodrum-Yalıkavak Beldesine ait sit alanları hariç 3038 hektar büyüklüğündeki alanı kapsayan revizyon+ ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının imar mevzuatına, planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Konuyla ilgili en son bu yılın Nisan ayında bir Danıştay kararı verilmişti. Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen kararla Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı bozulmuş, tebligatın Bodrum Belediyesi’ne ulaşmasının ardından Yalıkavak planlarının tekrar yürürlüğe gireceği bildirilmişti. 


Muhabir: Hamdi Yörür