1. Derece Arkeolojik SİT'e Yükseltildi

Bodrum’da yoğun seramik parçaları ile yapı ve duvar kalıntılarının bulunduğu 3. Derece Arkeolojik SİT alanında yapılan yeniden SİT değerlendirmesi sonucunda alan 1. Derece Arkeolojik SİT derecesine yükseltilerek bölgede inşai ve fiziki müdahalede ihtimali ortadan kaldırıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

1. Derece Arkeolojik SİT'e Yükseltildi

İlçeye bağlı Göl Mahallesi’nde mülkiyeti hazineye ait 112 ada, 5 parselde, kültür varlığı özelliği taşıyan yoğun seramik parçaları ile yapı ve duvar kalıntılarının bulunduğu yerin SİT derecesi yeniden değerlendirildi. SİT irdelemesi yapılan alan Mehmet Cengiz’in tartışmalı inşaat projesinin yapılacağı bölgenin doğu kısmında kalıyor. 

Değerlendirilme sonucunda, daha önce 3. Derece Arkeolojik SİT kapsamında bulunan alanın I. Derece Arkeolojik SİT alanına çevrilmesine alan içerisinde herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 

Resmi Gazate’de Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Muğla İli, Bodrum İlçesi, Göl Mahallesi, Gökburun Mevkiinde, doğal sit alanında kalan, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.04.2008 tarih ve 3976 sayılı kararıyla tescilli III. derece arkeolojik sit alanında, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.03.2011 tarihli ve 6919 sayılı kararıyla uygun bulunan Bodrum-Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan, hazine mülkiyetine ait 112 ada, 5 parselde gerçekleştirilen sit irdeleme çalışmasına ilişkin; Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.07.2022 tarihli ve 12366 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihli ve 2356489 sayılı yazısı ve ekleri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nün 26.05.2022 tarih ve 2489056 sayılı yazısı, 26.06.2022 tarih ve 1515976 kayıt sayılı Müdürlük uzman raporu okundu, 48.01.7933 nolu işlem dosyası ve ekleri incelendi, Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göl Mahallesi, Gökburun Mevkiinde, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında taşınır ve taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıyan yoğun seramik parçaları ile yapı ve duvar kalıntılarının bulunduğu yerlerin bütüncül olarak değerlendirilmesi sonucunda, I. derece arkeolojik sit alanının ekli haritada gösterildiği şekliyle yeniden belirlenmesine, I. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, sit fişinin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.”