Belediye Meclisi Toplanıyor...

Bodrum Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını 7 ocak perşembe günü gerçekleştirecek...

Belediye Meclisi Toplanıyor...

Bodrum Belediyesi'nin 2021 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 07.01.2021 Perşembe günü saat 14:00’de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 

2021 yılının ilk meclis toplantısının gündemi ise şu şekilde;

1- Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu Raporlarının Görüşülmesi

a- Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarih ve 2020/158 sayılı kararıyla Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, Kanuni Sultan Süleyman’ın Haziran 1522 tarihinde başlattığı Rodos seferinin sonucunda, Bodrum’un da Türk topraklarına katılmasında etkisi olan Kaptan-ı Derya Palak Mustafa Paşa isminin, Bodrum’un önemli bir yerine verilmesi teklifine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.12.2020 tarih ve 2020/29 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

b- Kızılağaç Mahallesinde bulunan 3523 Sokak isminin "Zabıta Cengiz Enç Sokak" olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.12.2020 tarih ve 2020/25 sayılı  komisyon raporunun görüşülmesi.

c- Kumbahçe Mahallesinde bulunan Akçabük Sokak veya Akçabük 2 Sokak isminin “Fikret Karataş Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.12.2020 tarih ve 2020/26 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

ç- Akçaalan Mahallesinde bulunan 7701 Sokak isminin “Şekeroğlu Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.12.2020 tarih ve 2020/28 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

d- Çarşı Mahallesinde, Ali Güven’in işyerinin bulunduğu sokağa, Ali Güven Sokak isminin verilmesine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.12.2020 tarih ve 2020/31 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.
 
2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

a-Karakaya Mahallesi, 121 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeybatısında bulunan mevcut trafo binasının, TEDAŞ’a devrinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.
 
3- Yazı İşleri Müdürlüğü

a- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2021 yılı tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi.

b- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Belediye 2021 yılı Denetim Komisyonunda görev alacak üyelerin belirlenmesinin görüşülmesi,
 
4- Destek Hizmetleri Müdürlüğü

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediye 46.48.05.30 kurumsal kodunda kayıtlı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan 03.7.3.04 İş Makinesi Onarım Giderleri kaleminden 750.000,00-TL’nin alınarak, 46.48.05.31 kurumsal kodunda kayıtlı Fen İşleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan 03.7.3.04 İş Makinesi Onarım Giderleri kalemine fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri arası aktarma yapılması teklifinin görüşülmesi.
 
5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

a- 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2021 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

b- Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde 2021 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olan ve Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisinde yer alan Belediyeler için belirlenecek maktu ücretin, Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele ödenmesinin görüşülmesi,

c- Belediyede 5620 sayılı Kanuna istinaden, geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ın 2021 yılı çalışma vizelerinin alınması konusunun görüşülmesi,  

ç- Belediyede boş bulunan;

5935 unvan kodlu 1. Derece Avukat kadrosunda 3 adet avukat, 

8535 unvan kodlu 2. Derece Şehir Plancısı kadrosunda 1 adet ve 3. Derece Şehir Plancısı kadrosunda 2 adet şehir plancısı, 

8500 unvan kodlu 1. Derece Mühendis kadrosunda 1 adet, 3. Derece Mühendis kadrosunda 1 adet 8. Derece Mühendis kadrosunda 1 adet mühendis,

6485 unvan kodlu 1. Derece Arkeolog kadrosunda 1 adet arkeolog,

8750 unvan kodlu 6. Derece Tekniker kadrosunda 1 adet tekniker,

13600 unvan kodlu 1. Derece  Sanat Tarihçisi kadrosunda 1 adet sanat tarihçisi,

8505 unvan kodlu 1. Derece Mimar kadrosunda 1 adet mimar,

8110 unvan kodlu 1. Derece Tabip kadrosunda 1 adet tabip

8130 unvan kodlu 1. Derece Veteriner kadrosunda 2 adet veteriner çalıştırılmasına ilişkin sözleşmelerin yenilenmesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2021 yılı için açıklanan net aylık ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

d- Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için, Belediyede boş bulunan;

8790 unvan kodlu 3. Derece Teknisyen kadrosunda 1 adet tam zamanlı sözleşmeli teknisyen,

8750 unvan kodlu 2. Derece Tekniker kadrosunda 1 adet ve 3. Derece Tekniker kadrosunda 1 adet tam zamanlı sözleşmeli tekniker,

8500 unvan kodlu 1. Derece Mühendis kadrosunda 1 adet ve 3. Derece Mühendis kadrosunda 1 adet tam zamanlı sözleşmeli mühendis,  

8130 unvan kodlu 3. Derece Veteriner kadrosunda 1 adet tam zamanlı sözleşmeli veteriner,

8508 unvan kodlu 3. Derece Mimar kadrosunda 2 adet tam zamanlı sözleşmeli mimar, çalıştırılacağından, ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 
6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

a- Koronavirüs (Covid-19) salgınının İlçemizde neden olduğu ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla, Belediyenin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesine istinaden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

b- Mülga Ortakent-Yahşi Belediye Meclisinin 06.06.2006 tarih ve 2006/13 sayılı kararı ile TÜRSAB’a 19 yıllığına kiraya verilen Ortakent Mahallesi, Çakmaklı Mevkii, 10 pafta, 1585 parselde kayıtlı 3760 m² alanlı yerden, Çakmaklı Sokağa bakan kuzey yönünde yola cepheli 760 m² alanda yapılan idari ofis, konferans ve toplantı salonu, kütüphane, sergi alanı ve otoparktan oluşan kompleksin kira ilişkisinin sonlandırılarak, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:85 adresinde yer alan binanın TÜRSAB’a 10 yıl süreyle tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.