PLANDA DİKKAT ÇEKEN HÜKÜMLER

Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre...

PLANDA DİKKAT ÇEKEN HÜKÜMLER
Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni İlave ve Revizyon Planı hükümleri içinde Bodrum Yarımadası için yenilik sayılabilecek bazı düzenlemeler getiriliyor. Planda mimariden, orman alanlarına ve ticari faaliyetlere kadar çeşitli konularda tartışmalı hükümler yer alıyor.
Plan hükümlerinde ruhsatsız, yani kaçak olarak nitelendirilen yapılar için planın bir af olmayacağı belirtiliyor. Genel hükümlerin 4.8'inci maddesinde "Bu planın onay tarihinden önce inşaa edilmiş fakat dönemin ilgili mevzuatına göre onaylanmamış imar planlarına göre inşaat ruhsatı almamış ve imar planı olmayan alanlarda yapılaşmış yasal olmayan yapılar bu plan hükümleri ile getirilen yapılaşma koşullarına göre yapı kullanma belgesi alamaz. Bu yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır" deniliyor. 4.9'ncu maddesinde ise "Bu plan ve plan notlarına aykırı olarak 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 uygulama imar planı yapılamaz. Hazırlanacak imar planları bu plan hükümlerinde tariflenen şekilde onaylanmadan inşaat uygulamasına geçilemez" hükmü yer alıyor. Buna göre kaçak yapıların yıkılması gündeme geliyor.
Yapılaşma için diğer bir yenilik ise genel hükümlerin 4.31'nci maddesi ile getiriliyor. Maddede, "Bu plan kapsamındaki tüm konut alanlarında bu plan hükümlerinde aksi belirtilmediği sürece bina oturum alanının eğimi; yüzde 20'ye kadar ise her yönden görünen maksimum bina yüksekliği 6.50 m. (2 kat) olacaktır. Kottan kat kazanılamaz. Yüzde 20 ve üzerinde ise maksimum bina yüksekliği 3.50 m. (1 kat) olacaktır. Kottan birden fazla kat kazanılamaz ve emsale dahildir. Kottan kazanılan kat dahil binanın görünen yüksekliği en fazla 6.50 m. olacaktır" deniliyor. Bu maddede üçüncü katların durdurulacağı mesajı veriliyor.
Beyaz evleriyle ünlü Bodrum'da ikinci bir renk olarak kırmızı hakim olabilir. Genel hükümlerin 4.27 'nci maddesinde çatılarda kiremit kullanabilmesine olanak sağlanıyor. Maddede, "Yarımada bütününde geleneksel yöre mimarisini ve yöresel yerleşme dokularını yansıtan uygulamalar yapılması zorunludur. Yapı malzemesi olarak sıvanın her çeşidiyle beyaz badana ve taş kullanılacaktır. Yörenin geleneksel yapı tarzını yansıtan düz veya silme saçaklı, eğimli, kiremit kaplamalı çatı yapılabilir. Çatı katı yapılamaz" hükmü bulunuyor.
Plan hükümlerinde balık çiftlikleri ile ilgili bir hüküm de var. Genel hükümlerin 4.22'nci maddesinde, "Bu plan sınırları kapsamında denizlerde yeni balık çiftliği kurulamaz. Ruhsatını bu planın onay tarihinden önce almış balık çiftlikleri ruhsatlarında belirtilen sürece faaliyet gösterebilir. Ruhsat süreleri biten balık çiftliklerinin ruhsatları yenilenmez. Sit alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları doğrultusunda işlem yürütülür" deniliyor. Plan kültür balıkçılığının yapıldığı Salih Adası'nı dışarda tutuyor ancak; belirtilen hükümle Yarımada genelinde kültür balıkçılığına izin verilmeyeceğinin sinyalleri veriliyor.
Plan hükümlerinde dikkat çekici bir diğer madde ise orman alanlarındaki yapılaşmayla ilgili. Özel hükümlerin orman alanlarıyla ilgili 5.9'uncu maddesinde, "Bu planda orman alanı olarak gösterilmiş olsa dahi özel mülkiyet olarak tapuya tescil edilmiş parseller, 6831 sayılı orman kanunu kapsamı dışındadır" denilmesi, "orman alanları yapılaşmaya mı açılıyor'" sorusunu akıllara getiriyor.
Planla ilgili henüz hiçbir kurum ve sivil toplum örgütü tarafından değerlendirme yapılmazken, planda dikkat çeken bu maddeler tartışmalara gebe olacağa benziyor.