Belediye Meclisi Toplanıyor

Bodrum Belediye Meclisi 11 gündem maddesi ile Pazartesi günü toplanıyor.

Belediye Meclisi Toplanıyor

Tam kapanma sebebiyle Mayıs ayının ilk haftasında yapılamayan belediye meclis toplantısı, kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. 

Konacık Herodot Kültür Merkezi’nde yapılacak toplantıda; Turizm İnşaat Gıda Enerji San. ve Tic. A.Ş.’ne sermaye artırımı yapılması ve bu konuda Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesinin görüşüleceği ek gündem maddesi ile toplamda 11 madde görüşülecek. Toplantıda ayrıca Karaova bölgesindeki mahallelerin kırsal mahalle olarak belirlenmesi de karara bağlanacak. 

Toplantının gündemi şu şekilde;

1- Belediye Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 2021/63 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı" ile Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı" sınırları içerisinde sosyal teknik altyapı alanı olarak planlı mera alanlarının sosyal ve teknik altyapı alanı olarak kullanılabilmesi amacıyla Mera Kanununun 14. maddesi gereği tahsis amacı değişikliği yapılması teklifine ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca alınan 29.04.2021 tarih ve 2021/2 sayılı  komisyon raporunun görüşülmesi.  (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)  

2- Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubunun, 23.01.2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin (a) bendinde, değişiklik yapılmasına ilişkin talebinin görüşülmesi. (Plan ve Proje  Müdürlüğü)

3- Mülkiyeti Belediyeye ait olan, Eskiçeşme Mahallesi, Karaburun Mevkii, 1036 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, Fuat Aksu isimli şahıs tarafından, tüm maliyeti kendisine ait olmak üzere ve bakımevine kendi isminin verilmesi şartıyla, “gündüz bakımevi” inşa edilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

4- Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliklerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.  (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

5- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/p maddesine istinaden Hırvatistan Cumhuriyeti Mali Losinj Belediyesi ile kardeş şehir olunması hususunun görüşülmesi. (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

6- Çamlık, Bahçeyaka, Çömlekçi, Sazköy, Kemer, Kumköy, Gökpınar, Yeniköy, Pınarlıbelen, Çamarası, Mazı ve Tepecik (Karaova) mahallelerinin, merkeze uzaklığı, belediye hizmetlerinden sınırlı yararlanması, yaşayan halkın Sosyo-ekonomik durumuna ilave olarak büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlaması gibi sebeplerden, 5216 sayılı Kanunun Ek 3. maddesine istinaden kırsal mahalle olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

7- Belediyenin tasarrufu ve mücavir alanında bulunan alanlarda 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik ve İlgili Mevzuat gereği Telekomünikasyon alt yapı ve şebekelerinden alınması gereken her türlü ücret ve geçiş hakkı bedelleri tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

8- 2021 içerisinde öngörülemeyen bütçe gelirlerinin 55.000.000,00 TL’sinin Belediyenin devam etmekte olan yatırımlarının hızlandırılarak tamamlanması için ek bütçe ödeneği olarak değerlendirilmesi uygun olacağından, 2021 yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan ve Ek-1’deki cetvelde bilgileri yer alan harcama birimlerimizin bütçesine ek ödenek olarak konulması ile ilgili konunun Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden görüşülmesi.  (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

9- Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden, 24.757.000,00 -TL kamu veya özel bankalar ile finans kurumlarından iç borç kullanılması ve konuya ilişkin iş ve işlemlerle birlikte, kredi kullanma tarihini tespit etmek, kredi geri ödeme süresini değiştirmek, yapılan borçlanmanın iptalini istemek, krediyle ilgili temlik ve teminat vermek, sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras' a yetki verilmesinin  görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 

10- Bodrum Belediyesi 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden görüşülmesi.  (Mali Hizmetler Müdürlüğü)  

TOPLANTI EK GÜNDEMİ

1- Tüm hisseleri Belediyeye ait olan Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. ve Tic. AŞ.’ne sermaye artırımı yapılması ve bu konuda Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesinin görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü)