Belediye Meclisi Toplanıyor

Bodrum Belediyesi'nin 2023 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 4 Mayıs Perşembe günü saat:14:00’de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Belediye Meclisi Toplanıyor

Toplantının gündem maddeleri şu şekilde;

1- Turgutreis-Bahçelievler-Akyarlar-Karabağ-Akçaalan-Peksimet-İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınan 28/04/2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
 
2- Belediye Meclisinin 18.10.2022 tarih ve 2022/182 sayılı kararıyla kabul edilen, Bodrum Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar İle Ücret Tarifesindeki, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesi başlığı altına “Vidanjör Kiralaması” ücretinin belirlenerek, bu ibarenin eklenmesi teklifine ilişkin alınan 28/04/2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi (Plan ve Bütçe Komisyonu)
 
3- Bodrum’da meskun mahallelerde sürücülerin araçları hızlı kullanması nedeniyle evcil hayvanlara çarparak kazalara sebebiyet vermesinin engellenmesi amacıyla, bahse konu meskun mahal yollara uyarı levhaları konulması teklifine ilişkin alınan 28/04/2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi. (Hayvan Hakları Komisyonu)

4- Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada 17 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.(Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
5- Karakaya Mahallesi, 202 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
6- Karakaya Mahallesi, 401 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
7- İyi Parti Meclis üyelerinden Özlem Özdemir meclis üyeliğinden istifa ettiğinden, üyesi olduğu Bodrum Çiftçi Malları Murakebe Kurulu (Asil Üye) ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonunda görev yapmak üzere yerine yeni üye belirlenmesinin görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü )

8- 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliklerin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
   
9- 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde C11 grubunda yer alan Bodrum Belediyesi’nin norm kadro cetveline "Afet İşleri Müdürü" kadrosu eklenmiş olup, buna göre 1 inci derece Afet İşleri Müdürü kadrosu ihdas edilmesi ve Belediyenin norm kadro cetveline eklenmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
 
10- Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde korumamız altında olan hayvanların hiçbir şart altında deney hayvanı olarak bir kuruma verilmemesi ve Bodrum Belediye Başkanlığının Deneysiz Belediyeler arasına katılması konusunun görüşülmesi. (Veteriner İşleri Müdürlüğü)
 
11-Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında sunulan “Bodrum-Kos; the Aegean Climate Change Cooperation başlıklı ve TTGS-II/035 referans numaralı projenin hibe almaya hak kazanması durumunda, yapılacak iş ve işlemler için Bodrum 
Belediyesini temsil ve ilzama Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yetkilendirilmesinin görüşülmesi.(İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü )
 
12- Bitez Mahallesi, Hacıahmetler Mevkii, 318 ada 1 parselin güneybatı cephesinde yer alan 91,00 m²’lik yapıda; engelli bireylere eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi, bu kişilerin topluma kazandırılması, güneş ve denizden faydalanmalarına katkı sağlanması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi uyarınca Bodrum Belediyesi ile Bodrum Sağlık Vakfı arasında Belediye meclisince belirlenecek süre zarfında ortak hizmet projesi geliştirilmesi ve ortak hizmet protokolü yapmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesinin görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
13- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine istinaden, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan yıllara sari iş olarak yapılması planlanan, Belediyede kullanılmak üzere gsm ses, m2m data, gsm data hatları hizmet alımı ve metro ethernet internet, güvenli internet (SD-WAN), radyolink (R/L), mpls vpn hizmetinin, erişim hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasının görüşülmesi. (Bilgi İşlem Müdürlüğü)

14- Özel Kalem Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü) 
 
 15- Bodrum Belediyesi 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)