Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-29" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-29 05:34:51' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-29 05:34:51' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=428checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-29" and view_hour=05 and campaign_id=428update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1658181

Ormanda Kesimin Durdurulmasını İstediler

Milas’ta köylüler ve çevreciler, orman arazisindeki ağaç kesimleri hakkında basın açıklaması yaptı.

Ormanda Kesimin Durdurulmasını İstediler

Milas’taki Beçin/Çamovalı sakinleri, İkizköy Çevre Komitesi, MUÇEP Milas Meclisi, Milas Kent Konseyi ve CHP Milas İlçe Örgütü üyeleri, orman plantasyon sahasında açıklama yaparak, Milas, Beçin ve Çamovalı’daki kızılçam ağaçlarıyla kaplı 2 bin dönümlük dağ yamacındaki orman arazisindeki ağaç kesimleri hakkında basın açıklaması yaptı. 

Ellerinde plantasyona ve ağaç kesimlerine karşı yazılar içeren dövizler taşıyan grup adına yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Milas, Beçin ve Çamovalı’daki, içinde Denizcik adından küçük bir göl de bulunan kızılçam ağaçları ile kaplı 2 bin dönümlük dağ yamacındaki orman arazisi, Anayasa’da orman arazileri amaç dışı kullanılamaz diye belirtildiği halde, endüstriyel plantasyon kurmak ve orman genişletmek gerekçeleriyle kesilmektedir. Ancak Orman Kanunu’nun Anayasa’ya aykırı olarak değiştirilen 16,17 ve 18. maddeleriyle kamu yararı adı altında orman alanlarının 29 yıl, 49 yıl, 99 yıl gibi uzun süreli olarak madencilik, enerji, altyapı, savunma sanayi ve eğitim yatırımları gibi ormancılık dışı kullanımına izin verilerek ormanlar özelleştirilmekte ve bu amaç dışı kullanım sürekli genişletilmektedir. Milas’ta ve Türkiye’nin farklı yerlerinde yapılan kesimlerin gerçek nedeni budur. Bu amaç dışı kullanımlarla daha fazla orman kesilecek, ormanlar ormanlık vasfını tamamen yitirecek, biyoçeşitlilik azalacak, yaban hayatının yol olması tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Şuanda TBMM’de görüşülmekte olan yeni kanunun taslağı da bu amaç dışı kullanımlara yenilerini eklemekte, orman alanlarını daraltmaktadır.”

Türkiye’de ormanlara sadece ekonomik kaynak olarak bakılması sonucu ormansızlaşma yaşandığını ve bunun akabinde sel, taşkın, heyelan, küresel ısınma ve iklim krizi gibi sorunlarla karşılaşıldığını belirten açıklamada; yetkililerden beklentiler ara başlığı altında şunlar kaydedildi:

*6831 sayılı Orman Kanunu’na ve Anayasaya aykırı olarak eklenen düzenlemelerde ormanlar üzerinde sürekli yeni kullanım fırsatı yaratan yönetim anlayışının terk edilmesini,
*Ormanlarda ve korunan alanlarda özel kiralamaların önünün kapatılmasını,
*Ormanlara (ormancılık dışı kullanımlara açarak) sadece kullanım odaklı bakıp, onları kısa dönemde hızlı sermaye birikimi sağlayacak alanlar olarak gören yaklaşımın terk edilerek, etkin doğal orman alanlarını artırma yönünde adımlar atılmasını,
*Siyasi ve ekonomik heveslerle, birkaç yıl içerisinde üretimi artırmak adına bütün canlılar için elzem ve dünyada giderek kıtlaşan doğal yaşlı ormanların feda edilmemesini,
*Yaşadığımız salgınlara yenilerinin eklenmemesi için orman ekosistemlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması özellikle önem kazanmışken, doğal varlıklara parasal değer biçilerek onların yok edilmemesini,
*Yüzlerce yılda oluşmuş etkin doğal ormanların endüstriyel odun üretimi için tahrip edilmemesini ve bilim insanlarına kulak verilmesini,
*Bozulmuş orman alanlarına tesisler kurmak yerine alanın ekolojik özellikleri ile uyumlu türlerle yeniden ormanlaştırılmasını, 
*Savunma sanayi tesisleri kurulması ve ormanların niteliğini bozacak farklı bitki türlerinin ekilmesi biçimindeki uygulamaların orman dışında uygun alanlarda yapılmasını,
*Ormanlara kaynak gözüyle değil ortak varlığımız gözüyle bakılmasını,
*Avcılığın toptan yasaklanmasını; canlıların avcılık adı altında öldürülmesinin suç kabul edilerek, cezalandırılmasını,
*İklim krizinin baş nedeni karbonun tutulmasında en önemli yeri tutan ormanların planlı bir şekilde korunmasını, genişletilmesini ve işletilmesini; ayrıca bu planlar çerçevesinde, dünyada sağlıklı gıdaya erişim ihtiyacının arttığı göz önünde bulundurularak davranılmasını,
*Anayasa’nın 169’uncu maddesine uygun olarak, orman içinde ormancılık faaliyetlerinin ormanı korumaya odaklanmasını ve özel işletmelerce tesisler kurulmasının önüne geçilmesini talep ediyoruz.
Bizler Milas’ta yaşayan yurttaşlar olarak yetkilileri halk sağlığını tehlikeye atan, orman ekosistemine zarar veren uygulamalardan derhal vazgeçmeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, Tarım ve Orman Bakanlğı’nı, Orman Genel Müdürlüğü’nü, Orman Bölge Müdürlüğü’nü orman ekosistemini korumak üzere gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz."

Öte yandan Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün endüstriyel orman alanı olan sahada, önümüzdeki sonbaharda sürümleri yapılan alanların ortasına kızılçam ve etrafının da yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırılacağı bildirildi.