Yaklaşık 70 Ruhsat İptal Olabilir

Bodrum’un Yalıkavak bölgesinin imar planlarının mahkeme tarafından iptal edilmesinden sonra kararın Bodrum Belediyesi’ne tebliğ edilmesine kadar geçen sürede verilen yaklaşık 70 inşaat ruhsatı, iptal olma riskiyle karşı karşıya.

Yaklaşık 70 Ruhsat İptal Olabilir

Yalıkavak bölgesinin yıllardır yılan hikayesine dönen İmar Planları, imar mevzuatına, planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle geçen Kasım ayında 3’üncü kez iptal edilmişti. Muğla Şehir Plancıları Odası tarafından 3038 hektar büyüklüğündeki alan için açılan davada 8 Kasım 2022’de 3’üncü kez karar veren Muğla 2. İdare Mahkemesi, 2013 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli planın, üst ölçekli 1/100.000’lik plana aykırı olduğu, 1000’lik ve 5000’lik planların da 1/25000 plana göre yapıldığı gerekçesiyle planların iptalini hükmetmişti. Daha önce 2 kez Danıştay’dan dönen iptal kararı, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından 3’üncü kez verilmiş oldu. 

Kararın verildiği 8 Kasım tarihinden, kararın Bodrum Belediyesi’ne tebliğ edildiği tarihe kadar geçen sürede, Yalıkavak’ta yaklaşık 70 proje için inşaat ruhsatı verildiği öğrenildi. 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇTILAR

O ruhsatlardan biri de Gökçebel'de bir projeye verildi. 13 Aralık’ta kesilen inşaat ruhsatının ardından bölgede inşaat faaliyetine başlandı. Parsele komşu olan bir parselin sahibi firma tarafından Bodrum Belediyesi aleyhine; “Davaya konu ruhsatın dayanağı olabilecek herhangi bir imar planı bulunmadığı, geçerli ve yürürlükte olan imar planı olmaksızın yapı ruhsatı düzenlendiği, komşu parselde yürütülen inşaatta yapılan kazılar nedeniyle taşınmazının kullanılamaz hale geleceği, davalı belediye tarafından geçerli ve yürürlükte bulunan bir imar planı mevcut olmayan bölgede, taşınmaz malikine yapı ruhsatı verilerek inşai faaliyet yürütülmesine izin verilmesinin imar mevzuatına, yerleşik içtihatlara, usul ve yasaya aykırı olduğu” ileri sürülerek yürütmenin durdurulması talebiyle iptal davası açıldı.

“YAPI RUHSATININ DAYANAĞI KALMADI”

Muğla 3. İdare Mahkemesi, bahse konu inşaat ruhsatı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda “Yapı ruhsatının dayanağı uygulama imar planının iptali istemiyle açılan davada, yapı ruhsatına dayanak alınan imar planının hukuka aykırılığı saptanarak yargı yerince iptal edilmiş olması karşısında yapı ruhsatının da dayanağının kalmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, hukuka aykırılığı tespit edilen işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde, ruhsata konu inşai faaliyetin devam edeceği göz önüne alındığında, bu durumun davacı açısından telafisi güç zararlar doğurabileceği kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.
 
Emsal karar özelliği taşıyan bu mahkeme kararına dayanarak, Bodrum Belediyesi’nin bu sürede verdiği yaklaşık 70 inşaat ruhsatının iptal olma riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Muhabir; Hamdi Yörür